Obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro prodej mých produktů a služeb.

Jsem Michal Dušek, adresa Školská 52, 28571 Vrdy, IČ je 64168859, telefon: +420608020253, e-mail: info@michaldusek.cz.

U každé nabídky je uvedeno, kdo nabízí konkrétní služby a produkty.

Prostřednictvím webových stránek michaldusek.cz (dále jen „webové rozhraní“) vám na základě kupní smlouvy poskytuji tvorbu, konzultace, školení a on-line kurzy týkající se e-commerce, marketingu, reklamy, propagace, on-line, AI, PHP/HTML/CSS/JS, UX, SEO, obsahu, copywritingu, strategií, obchodu, analýz, osobního rozvoje, … (dále jen „služby“), prodávám knihy a účast na školení (dále jen „produkty“).

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi námi (dále jen „prodávající“) a vámi – tedy 3. osobu (dále jen „kupující“).

1.4. Smlouvu můžete uzavřít jako podnikatel nebo spotřebitel.

Spotřebitelem jste v případě, kdy se mnou uzavíráte smlouvu, nebo se mnou jinak jednáte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou sepsané v českém jazyce a řídí se českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

II. Jak probíhá objednávka služeb?

2.1. Nabídku mých služeb, popis jejich hlavních vlastností a cenu, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, uvádím na webovém rozhraní. Cena je vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní a službu či produkt lze objednat.

2.2. Máte-li zájem o mé služby, vyplňte objednávkový formulář na webovém rozhraní, nebo nám pošlete e-mail na adresu info@michaldusek.cz. Tato objednávka je nezávazná, dokud ji nepotvrdím. Dbejte na to, aby z vaší strany došlo k včasné úhradě zálohy na poskytnuté služby či dodávaný produkt.

2.3. Potvrzení objednávky vám pošlemu na e-mail, který jste uvedli v objednávce, příp. z kterého jste odesílali objednávku. Bude-li to potřeba, požádám vás o doplňující informace, abychom si byli schopni vzájemně ujasnit rozsah služeb, a pošlu vám podklady pro platbu zálohy.

2.4. Potvrzením přijetí nabídky a úhradou zálohy na můj bankovní účet dojde k uzavření kupní smlouvy.

2.5. Za správnost, úplnost a pravdivost informací, které mi poskytnete, odpovídáte vy jako kupující, protože vám v opačném případě nemůžu řádně poskytnout mé služby.

2.6. Současně berete na vědomí, že neposkytuji služby, které porušují český právní řád a/nebo se příčí dobrým mravům.

Dále si vyhrazuji právo odmítnout jakéhokoliv klienta bez udání důvodů. K odmítnutí poskytnutí konzultace může dojít kdykoliv v průběhu trvání kupní smlouvy. V takovém případě mám nárok vám účtovat již provedené práce a požadovat jejich náhradu.

2.7. Domluvenou konzultaci lze zrušit nejméně 48 hodin před oboustranně dohodnutým datem konzultace. Při kratší době než 48 hodin vám můžu účtovat storno poplatek ve výši 50 % z ceny.

2.8. V rámci poskytování mých služeb může docházet ke zpracovávání osobních údajů (viz níže).

III. Jak probíhá objednávka školení?

3.1. Nabídku mých školení, popis jejich hlavních vlastností a cenu, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, uvádím na webovém rozhraní. Cena je vždy uvedena i na objednávkovém formuláři, nebo na webové stránce. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní a službu či produkt lze objednat.

3.2. Máte-li zájem o mé školení, vyplňte objednávkový formulář na webovém rozhraní, nebo nám pošlete e-mail na adresu info@michaldusek.cz. Tato objednávka je okamžikem odeslání závazná.

3.3. Potvrzení objednávky vám pošlu na e-mail, který jste uvedli v objednávce, příp. z kterého jste odesílali objednávku.

3.4. Abyste se mohli školení zúčastnit, je nutné nejpozději do 7 dnů uhradit cenu školení. Je-li doba do termínu zahájení školení kratší než 7 dnů, pak je nutné uhradit cenu školení nejpozději 1 den před konání školení.

3.5. Není-li uvedeno jinak, je v ceně školení vstup 1 osoby. Cestovné a náklady na ubytování nejsou obsaženy v ceně školení a hradí si je každý účastník sám.

3.6. Je-li u školení uvedena AKCE 1 + 1, znamená to, že za každé zaplacené školení dostanete účast pro jednoho dalšího účastníka na stejný termín zdarma. Tato akce je nepřenosná na jiný termín. V případě, že akci 1+1 z jakéhokoliv důvodu nevyužijete, nevzniká vám právní nárok na náhradu.

3.7. Není-li uvedeno jinak, je za místo konání online školení považována Česká republika (případně bude účtována česká daň z přidané hodnoty – viz § 10b, zákona o dani z přidané hodnoty).

3.8. V případě, že se nemůžete školení zúčastnit, kontaktujte mě bezodkladně na e-mailové adrese info@michaldusek.cz.

V případě, že dojde ke zrušení registrace na školení v době delší než 7 dní před termínem konání školení, vám budu účtovat storno poplatek ve výši 50 % z ceny školení.

V případě, že dojde ke zrušení registrace na školení v době 7 dní a méně před termínem konání školení, budu vám účtovat storno poplatek ve výši 100 % z ceny školení.

S tímto jako spotřebitelé souhlasíte dle § 1837 písm. a) občanského zákoníku. Máte však možnost za sebe zajistit náhradu.

3.9. Vyhrazuji si právo na změnu termínu nebo místa konání školení. O této skutečnosti vás budu informovat na e-mail uvedený v objednávce. V takovém případě máte právo požadovat vrácení celé zaplacené částky zpět, nebo si vybrat jiný termín a místo školení. O provedené volbě jste nás povinni informovat e-mailem na adresu info@michaldusek.cz.

IV. Platební podmínky

4.1. Cenu produktů a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, uvádím na webovém rozhraní. Cena je vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní a službu či produkt lze objednat.

4.2. Pokud jste plátcem DPH na Slovensku, budu vám fakturovat mé produkty a služby v režimu přenesené daňové povinnosti. V takovém případě jste mi povinni poskytnout vaše DIČ.

4.3. Cena služby je sjednána přijetím nabídky a odvíjí se od rozsahu poskytovaných služeb. Součástí ceny může být záloha na konzultaci. V takovém případě vás požádám o její úhradu ještě před termínem konzultace.

4.4. Cenu konzultace a zálohu na konzultaci uhraďte bezhotovostním převodem na můj bankovní účet. Abych vaši platbu mohl správně přiřadit, žádám vás o uvedení správného variabilního symbolu, který vám sdělím.

4.5. Na každou přijatou platbu vám vystavím řádný daňový doklad, který vám odešlu na e-mailovou adresu zadanou v objednávce.

V. Jaké platí podmínky pro poskytnutí služeb?

5.1. Dokud nedojde k potvrzení objednávky a k úhradě zálohy nejsem povinen začít s poskytnutím služeb.

5.2. Pokud před začátkem poskytnutí konzultace, nebo v jejím průběhu zjistím, že je potřeba, abyste doplnili nějaké další informace, požádám vás o součinnost a jejich doplnění. Pokud jsme si stanovili termín pro dodání služby, může být tato doba prodloužena, dokud mi neposkytnete požadovanou součinnost. V takovém případě se má za to, že nejsem v prodlení s poskytnutím služby. Pozor, v případě dodávek sw či produktu se může termín dodání o tuto dobu posunout a to zejména bude-li to informace zásadní.

5.3. Konzultace proběhne formou rozhovoru prostředky na dálku – obvyle Skype, Webmeeting, Teams (nebo jiné dle dohody) nebo telefonicky (platí jen pro Českou republiku).

5.4. Výstupy, pokud se na jejich dodání dohodneme, vám budou předány prostřednictvím e-mailové komunikace.

5.5. Je nezbytné, abyste vzali na vědomí, že mé konzultace mají doporučující charakter a je na vás, jak s informacemi naložíte, jak je vyhodnotíte. Nenesu tak odpovědnost (mimo případných vad), že nenaplním vaše subjektivní očekávání a představy, nicméně vždy vám poskytnu službu nejlépe a nejhodnotnějšími informacemi, jak to jen lze. Skutečný výsledek konzultace závisí vždy na vašich znalostech, dovednostech a schopnosti aplikovat mnou daná doporučení do praxe.

5.6. Berte také na vědomí, že se skutečný výsledek může lišit i v závislosti na vnějších vlivech, změnách zákonů, politické situace, technologickém vývoji, změnách ve službách 3. stran apod.

5.7. V rámci naší spolupráce budeme oboustranně zachovávat mlčenlivost a autorská práva.

5.8. Můžete si (a doporučuji vám) nahrát audio-vizuální záznam z mých konzultací pro své potřeby za účelem zopakování si informací pro snadnější pochopení. Žádnou z těchto audiovizuálních součástí však nesmíte nikde publikovat ani v rámci kurzů, soukromých akcí, členských sekcí a jiných bez mého souhlasu.

VI. Reklamace

6.1. Pokud jste přesvědčení, že má poskytnutá služba vadu (rozsahem nebo kvalitou), máte právo uplatnit reklamaci v souladu s občanským zákoníkem. Bude-li možné vadu odstranit, můžete se domáhat buď nápravy anebo přiměřené slevy z ceny.

6.2. Protože máte právo se ještě před objednáním služby seznámit se zaměřením a kvalitou mé poradenské činnosti např. na webovém rozhraní, nelze požadovat po dodání služby resp. po jejím čerpání vrácení již uhrazené platby s odůvodněním, že služba nenaplnila vaše subjektivní očekávání a představy.

6.3. Reklamaci, kde uvedete vaše kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace spolu s prokázáním, že vám byla služba poskytnuta (např. kopií daňového dokladu) pošlete na můj e-mail info@michaldusek.cz.

6.4. Reklamaci bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů, vyřídíme.

6.5. Nebudete-li spokojeni s výsledkem reklamace, můžete k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů obrátit na Českou obchodní inspekci (Štěpánská 567/15, 120 00 Praha, http://www.coi.cz).

VII. Odstoupení do smlouvy

7.1. Jako spotřebitel máte právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na internetu ve lhůtě 14 dnů od potvrzení objednávky. Musíte nás však o tom bezodkladně informovat na e-mail info@michaldusek.cz. Odstoupíte-li od smlouvy, vrátíme vám přijaté peněžní prostředky formou, jakou jsme ji od vás přijali a to nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

7.2. Jako spotřebitel však nemáte právo odstoupit od smlouvy v případě, že vám byla služba poskytnuta, nebo zčásti poskytnuta před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, nebo se jedná o službu nebo produkt upravený dle vašeho přání.

7.3. Jako podnikatel máte právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na internetu ve lhůtě 14 dnů od potvrzení objednávky. Musíte nás však o tom bezodkladně informovat na e-mail info@michaldusek.cz. Odstoupíte-li však od smlouvy ve lhůtě kratší než 7 dní před plánovaným termínem poskytnutí služby, zavazujete se nám uhradit smluvní pokutu ve výši 50 %. Zbývající přijaté peněžní prostředky vám vrátíme formou, jakou jsme ji od vás přijali a to nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

7.4. Od smlouvy není možné odstoupit u školení neboť toto je poskytováno v určitém termínu.

7.5. Od smlouvy není možné odstoupit při zakoupení on-line kurzů, neboť jsou vám obratem poskyty ke službě přístupy a služba je tak uplatněna.

VIII. Zpracování osobních údajů

8.1. Uzavíráte-li smlouvu jako fyzická osoba, potom současně s obchodními podmínkami souhlasíte také se zpracováním vašich osobních údajů.

8.2. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Více informací o tom, jak konkrétně zpracováváme vaše osobní údaje, najdete na mých webových stránkách – https://michaldusek.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

8.3. Pokud využíváte mé webové rozhraní, potom také souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací o tom, co to je a jak to funguje, najdete na mých webových stránkách – https://michaldusek.cz/zasady-cookies-eu/.

8.4. V případě, že ode mě nebudete chtít dostávat obchodní sdělení (e-maily), můžete se jednoduše z jejich odběru kdykoliv odhlásit. Berete však na vědomí, že pokud jsou tyto e-maily součástí objednávky, nebo součástí plnění objednávky nebo její části, nenáleží vám odhlášením se z odběru žádná kompenzace za nedokončení plnění vyjma bodu, kdy má takové plnění vadu.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto obchodní podmínky jsou zveřejněny na mých webových stránkách michaldusek.cz, kde si je můžete před objednávkou přečíst a také si je můžete archivovat.

9.2. Pokud nejste občanem České republiky, nebo nemáte sídlo na území České republiky, souhlasíte s tím, že případné spory budou řešeny před obecnými soudy České republiky a rozhodující jsou listiny psané nebo tištěné v českém jazyce

Veškeré stížnosti např. na výsledek reklamace můžete také uplatnit u orgánů dohledu a státního dozoru České republiky, u České obchodní inspekce a u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v České republice.

9.3. Pokud by tyto obchodní podmínky byly, nebo se staly neplatné a neúčinné, budou použita taková ustanovení, která se jejich smyslu nejvíce přibližují. Neplatností nebo neúčinností konkrétního ustanovení, není dotčena platnost a účinnost zbývajících ustanovení.

9.4. Tyto obchodní podmínky jsou oboustranně závazné od chvíle, kdy uděláte objednávku. Současně berete na vědomí, že tyto obchodní podmínky můžeme v nezbytném rozsahu upravit, měnit a doplňovat (dále jen „úprava“). V takovém případě jsme povinni vám změnu bezodkladně oznámit. Nebudete-li s jejich nově změněným obsahem souhlasit, máte právo od smlouvy odstoupit. V opačném případě budeme mít za to, že s novým zněním souhlasíte.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 24. dubna 2023.

Tvořím. Hledám a realizuji způsoby, jak provést firmy i jednotlivce útrapami a nástrahami on-line světů, propojuji jejich činnosti v reálném světě s tím, aby fungovali v synergii také on-line.

Pár ukázek z prací, které mne opravdu velmi bavily:

Můžete využít mých zkušeností. S internetem pracuji od doby, kdy v naší zemi ještě nebyl komerční internet 🙂
Michal Dušek

tvůrce webů, podcastů, kurzů, dětí a jiných úžasností 🙂

Pin It on Pinterest

Sdílej

Dej o tom vědět přátelům